Vestforbrænding i top med genanvendelse

MILJØ – Miljøbevidste borgere, samarbejde og smarte robotter er vejen til mere genanvendelse i landets kommuner, mener Danmarks største affaldsselskab, som er genanvender mere og mere af affaldet i hovedstadsområdet.

Affaldet skal sorteres i de mest oplagte affaldstyper som plast, papir, metal og madaffald.

Sammen med 19 ejerkommuner har Danmarks største affaldsselskab Vestforbrænding i en årrække arbejdet målrettet på at brænde mindre og genanvende mere. Nu viser resultaterne sig.

19 kommuner i Vestforbrænding er blandt de mest effektive i landet til at indsamle og genanvende plast, viser nye tal. Også når det gælder andre affaldstyper, er Vestforbrændings ejerkommuner effektive.

I 2015 genanvendte Vestforbrænding mere end 56 procent af det borgernære affald. Sorteringsrobotter forventes i fremtiden at styrke genanvendelsen yderligere.

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland.

Affald fra 900.000 mennesker
Vestforbrænding servicerer 900.000 borgere med affaldsløsninger, hvor genanvendelse prioriteres frem for forbrænding. I 2015 genanvendte virksomheden mere end 56 procent af de ca. 660.000 tons affald, der blev indsamlet hos borgerne.

Nu viser en dugfrisk kortlægning fra Affaldskontoret, at kommunerne i Vestforbrænding er blandt de mest effektive målt på indsamlet mængde plast pr. husstand. Kortlægningen er gennemført i 17 kommuner i hele landet, der har gennemført husstandsindsamling af plastaffald.

Vestforbrændings direktør Peter Basland ser kommunerne og borgerne som nøglen til mere genanvendelse.

- Affaldsbranchen er et rigtigt godt eksempel på en sektor, hvor borgerinddragelse har været en succes. Vi gør det nemt for borgerne at sortere affald ved først at rulle moderne affaldsbeholdere til de genanvendelige affaldstyper ud til borgeren og siden hente affaldet igen på en omkostningseffektiv måde, fortæller han.

Den bedste og reneste kvalitet af det sorterede affald opnår Vestforbrænding ved, at borgerne sorterer i de mest oplagte affaldstyper som plast, papir, metal og madaffald.

- Det var ikke nemt i starten, men takket være en solid indsats fra borgerne og ejerkommunerne genanvender vi i dag 373.000 tons affald om året, siger Peter Basland.

Kommuner samarbejder om affald
I sommeren 2016 begyndte et hidtil uset samarbejde mellem fem af Vestforbrændings ejerkommuner. Kommunerne er gået sammen om fælles og ensartet affaldsindsamling, der giver stordriftsfordele og besparelser. For samfundet betyder metoden mere omkostningseffektiv indsamling, borgerservice og ikke mindst mere genanvendelse.

- Det er ikke set tidligere, at kommuner på den måde har gennemført udbud på tværs af kommunegrænser. Det vidner om, at viljen til forandring og lysten til at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse står højt på dagsordenen i kommunerne, siger Peter Basland.

Madaffald holder bussen i gang
Madaffald er den affaldstype, der fylder mest i borgernes skraldespande, da hele 42 procent af det private husstandsaffald er madaffald.

Halvdelen af madaffaldet, svarende til næsten 25.000 tons om året, indsamles allerede i dag fra de 12 kommuner i Vestforbrændings opland, der tilbyder deres borgere muligheden for at nyttiggøre madaffaldet. Mængderne stiger, efterhånden som flere kommuner og borgere kommer til.

Madaffaldet omdannes sammen med gylle til biogas og afsættes til lokal kraftvarmeproduktion og via naturgasnettet, hvor gassen blandt andet kan anvendes som brændstof til tunge køretøjer som lastbiler og busser.

Biogassen fortrænger på den måde naturgas og bidrager positivt til klimaregnskabet. Restprodukterne fra biogasproduktionen går retur til landbruget, hvor næringsstofferne fra madaffaldet, blandt andet fosfor, recirkuleres til jorden og erstatter kunstgødning.

Fremtidens sortering
Vestforbrænding leder hele tiden efter nye muligheder og ny teknologi, som kan øge genanvendelsen for det affald, der ikke kan kildesorteres. Seneste initiativ er forsøg med et højteknologisk robotsorteringsanlæg, som kan eftersortere storskrald og andet blandet affald.

Teknologien vil især være relevant i forbindelse med affald fra etagebyggeri, hvor kildesorteringen ikke er mulig på sammen måde som i villaer og rækkehuse.

Projektet med robotterne er i testfasen, og hvis testresultaterne viser sig at være tilfredsstillende, forventes robotterne for alvor at dykke ned i affaldet i 2018, oplyser Vestforbrænding.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: