Mindre luftforurening fra skibsfarten

MILJØ – Ny global aftale skal mindske luftforureningen fra skibstrafikken. Fra 2016 skal skibe, der sejler i bestemte områder leve op til nye skrappere krav.

Ny global skal nedbringe luftforureningen fra skibsfarten. Foto: Colourbox

Efter mange sværdslag er verdens søfartsnationer i dag nået til enighed om at reducere luftforurening fra skibstrafikken, oplyser Miljøministeriet.

Skibe der sejler i særligt udpegede kontrol områder skal allerede fra 2016 leve op til skrappe krav til udledninger af kvælstofforbindelser – de såkaldte NOx’er.

På mødet i FN’s søfartsorganisation lykkedes det ikke Rusland at svække kravene til skibsfarten. Rusland havde ønsket at udskyde alle nye krav til 2021, hvilket dog mødte bred modstand på mødet fra mange lande – ikke mindst Danmark.

Det er nu lykkedes landene at blive enige om et kompromis, der betyder, at skærpede krav vil træde i kraft i allerede udpegede NOx-områder allerede fra 2016, og at nye NOx-områder kan etableres på regional basis.

Ansøgerlandene til et nyt NOx-område kan bestemme, at skibe bygget op til 16 måneder før et nyt NOx-område område træder i kraft skal have den ny teknologi for at sejle i det kommende område.

- Vi ser den ene storby i Europa efter den anden kæmpe med forhøjet luftforurening. Vi glemmer nogle gange, at skibstrafikken er en væsentlig del af årsagen. Derfor er beslutningen i FN’s Søfartsorganisation vigtigere end nogensinde, siger Kirsten Brosbøl.

En prioritet for Danmark
Udledningen af NOx fra skibe i danske farvande har været stigende i en årrække som følge af stigningen i skibstrafikken. Allerede nu udgør NOx-udledningen fra skibsfarten op til 25 pct. af NOx-koncentrationen i kystnære områder. Den andel vil fortsætte med at stige, indtil der indføres kontrolområder med krav til skibsfarten.

- Vi havde udsigt til, at Rusland ville komme igennem med et ændringsforslag, der ville udskyde ikrafttrædelsesdatoen for alle lavemissionsområder i verden til 2021. Det forslag fik heldigvis ikke medvind, og det er jeg meget tilfreds med, siger Kirsten Brosbøl.

Miljø og sundhed
NOx-udledning fra skibsfarten bidager til dårlig luftkvalitet og deponering af kvælstof med negative konsekvenser for miljø og sundhed til følge. I forhandlingerne har det fra starten været en prioritet for Danmark at få etableret et NOx-kontrolområde i Østersøen så tidligt som muligt – gerne efterfulgt af et område i Nordsøen.

- Jeg ser beslutningen i FN’s Søfartsorganisation som et vigtigt skridt på vejen til at reducere luftforureningen fra skibstrafikken betragteligt i farvande omkring Danmark, og en forudsætning for etablering af et NECA-område i Østersøen. Nu er det op til Østersølandene, og som formand for Østersøsamarbejdet vil jeg gå forrest for at opnå enighed om en konkret beslutning om Østersøen, siger Kirsten Brosbøl.

FAKTA om skibsfartens luftforurening

  • NOx-områder er en slags »miljøzoner til søs« hvor nye skibe skal reducere udledningen af kvælstofoxider (NOx) med 75 % i forhold til de krav, der gælder for den globale skibsfart.
  • Mødet foregår i FN’s Søfartsorganisation (IMO), hvor Danmark i øjeblikket er til møde sammen med hele verdens søfartsnationer for at sætte ren luft på dagsorden. Der holdes møde i IMO’s miljøkomite hver niende måned, og Danmark deltager talstærkt i møderne med en delegation fra Miljøministeriet, Søfartsstyrelsen og skibsindustrien.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: