Københavnere kan snart tanke gas

TRANSPORT – Inden længe vil københavnere kunne tanke gas i nærområdet. OK og energikoncerne E.ON vil i samarbejde etablere to-tre tankstationer med gas.

OK’s tankstation på Jydekrogen i Vallensbæk får én af de tre første gastankstationer. /Foto: Bent Iberst

Allerede inden årsskiftet vil busser, renovationskøretøjer og sågar privatbiler kunne få fyldt gastanken op på hovedstadsområdets første gastankstation. En af de tre første gastankstationer forventes opført ved OK’s tankanlæg på Jydekrogen i Vallensbæk.

Gassen til tankstationen hentes direkte fra naturgasnettet, så i første omgang er der ikke den store CO2-besparelse ved at gå fra diesel til gas. Til gengæld vil flere gaskøretøjer i de tætbebyggede områder i og omkring København allerede på kort sigt kunne reducere udledningen af sundhedsskadelige partikler og dermed begrænse luftforureningen.

Klar gevinst for miljøet
- Vi ser i det hele taget projektet som en trædesten på vejen til et bedre miljø. Når vi får mulighed for at levere biogas på naturgasnettet, vil gasdrift være en klar miljøgevinst. Energiforliget indeholder jo også en målsætning om, at andelen af biogas i naturgasnettet på sigt skal stige betragteligt, og vores projekt med tankstationerne ligger fint i tråd med den ambition, siger OK’s administrerende direktør Jørgen Wisborg.

Samarbejdet mellem E. ON og OK opfylder de to første betingelser for at gøre gassen til et reelt alternativ på transportsiden, nemlig produktion af gassen og etablering af tankstation, hvor den er tilgængelig.

Men det er også en betingelse, at der skabes et marked, og det  kræver, at flådeejere og virksomheder får klare og politiske vilkår og et økonomisk incitament, siger administrerende direktør i E.ON Danmark, Tore Harritshøj.

- Her spiller staten og kommunerne en afgørende rolle. Ikke mindst hvad angår de betingelser, som stilles i de offentlige udbud, siger han.

I Sverige har man gode erfaringer med for eksempel busser, der kører på gas i byområder, og udbygningen fortsætter. Svenskerne har sat sig som mål, at alle bybusser i Skåne skal køre på CO2-neutral biogas i 2015.

- I København og de fleste andre større danske byer er naturgassen umiddelbart tilgængelig, og det er derfor oplagt at udnytte det meget veludbyggede naturgasnet til at distribuere energi til køretøjerne i byområderne, ikke mindst når man samtidig kan mindske luftforureningen, fastslår Tore Harritshøj.

Danmark er bagud
I 2012 var der 1,7 millioner gasbiler i Europa, men når gaskøretøjer ikke i højere grad anvendes herhjemme, skyldes det i følge parterne bag det nye tankstationsprojekt, at der endnu mangler en tilpasning af rammevilkårene i Danmark.

- Køretøjer på gas er dyrere end dieselkøretøjer, og der er brug for en økonomisk tilskyndelse, hvis større flådeejere, som for eksempel busselskaber, der typisk anvender diesel i køretøjerne, skal skifte til gas. Et mulighed kunne også være at give gaskøretøjer præferencestatus i byområder, der er plaget af luftforurening, mener Tore Harritshøj fra E.ON Danmark.

Ifølge Jørgen Wisborg bør også reglerne for grøn ejerafgift ændres, så ejere af gasbiler ikke straffes i forhold til de, der har benzin og dieseldrevne biler.

- Fra politisk hold bør der lægges vægt på, at naturgas blandet med biogas kommer til at indgå som et integreret element i en samlet strategi for transportsektoren for at sikre størst mulig CO2-fortrængning. Det vil gøre teknologien endnu mere værdifuld, vurderer han.

 

Fakta om gas i transporten

  • Vejtrafikken tegner sig for omkring en tredjedel af Danmarks udledning af drivhusgasser, men også en stor del af emissionerne af sod, støv og partikler, som er de mest skadelige for nærmiljøet.
  • Hvis transportgassen indeholder 50 procent biogas, ville det reducere CO2-udslippet med 60 procent i forhold til en benzinbil. Med biogas i tanken er udledningen af kuldioxid næsten lig nul.

Bagom gastankstationen

  • Energiselskabet OK og energikoncernen E.ON har indgået et samarbejde om et pilotprojekt, der involverer opførelse af 2-3 tankstationer til gas.
  • E.ON har kompetencen omkring produktion og levering af naturgassen via naturgasnettet, mens OK bidrager med et veludbygget net af tankstationer og et anerkendt kortbetalingssystem.
  • Projektet finansieres af de to parter i fællesskab.
  • Det forbrugerejede energiselskab OK’s røde logo findes på over 660 OK tankstationer i Danmark, der dels betjener tunge køretøjer, dels privatbiler.
  • E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber med ca. 35 millioner europæiske kunder hovedsageligt inden for el, gas, varme og vindenergi.
  • En af de tre første gastankstationer forventes opført ved OK’s tankanlæg på Jydekrogen i Vallensbæk.
  • OK’s tankstation i Vallensbæk kommer til at danne rammen om Danmark’s første gastankstation af sin art. Tankstationen kommer fremover til at betjene såvel gasdrevne køretøjer såvel som eksisterende kunder.
  • Tanken forventes åbnet omkring årsskiftet.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: