Danmark har for højt udslip af dioxin

Danmark gør ikke nok for at skære ned på udslippet af dioxin og tjærestoffer fra brændeovne. Dermed lever vi ikke op til intentionerne i Stockholm-konventionen, der skal begrænse forurening med miljøgifte. Det påpeger det Økologiske Råd i et svar til Miljøministeriet, som netop har afsluttet høringen på sin plan for implementering af konventionen.

- Vi mener ikke, at Danmark lever op til konventionen, når det gælder dioxin og tjærestoffer, så længe brændefyring i modsætning til alle andre varmekilder er fritaget for afgift, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

- Mange mennesker tror fejlagtigt, at brændeovne er miljøvenlige, men det er ikke tilfældet -specielt ikke i byerne. Brændefyring er tværtimod nu den altdominerende kilde til dioxinforurening her i landet, og afgiftsfritagelsen har gjort brændefyring endnu mere udbredt, end den var i forvejen, påpeger han.

Dioxin er et af verdens farligste stoffer

Målet med Stockholm-konventionen er at begrænse forureningen med de særligt skadelige og tungt nedbrydelige POP-stoffer. De bliver ophobet i fødekæden og har en lang række sundhedsskadelige virkninger.

Konventionen omfatter 22 stoffer, og både dioxin og tjærestoffer, PAH´er. Dioxin og PAH´er er nogle af de farligste stoffer, som findes. De er både kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og ophobet miljøet. FN anbefaler derfor en udfasning af brændefyring i ilande netop for at undgå de sundhedsskadelige effekter.

Problemet med brændeovne

- Miljøstyrelsens status viser kun alt for tydeligt, at forureningen med de ekstremt giftige dioxiner og tjærestoffer fra brændefyring skal reduceres, for at Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser, siger Kåre Press-Kristensen, ekspert i luftforurening hos Det Økologiske Råd.

Det danske miljøministerium fremhæver, at udslippet af dioxiner fra forbrændingsanlæg og industri er faldet til under 5 pct. af niveauet i 1990erne, men nedtoner problemet med brændefyring. Men her skal der netop sættes ind, mener Det Økologiske Råd. Brændefyring er acceptabelt i mindre omfang, men det skal ske på landet og i form af svanemærkede ovne eller masseovne. Rådet har foreslået en afgift, som netop vil tilgodese dette.

Danmark svigter u-landene

Den danske indsats for at leve op til Stockholm-konventionen er også mangelfuld på andre områder. Det Økologiske Råd skriver i sit svar til ministeriet, at der er brug for en systematisk renovering af bygninger, som indeholder miljøgiften PCB. Vi har allerede viden nok til at handle, og i Norge og Sverige har renoveringen været i gang i en årrække.

Desuden påpeger rådet, at der er behov for mere fokus på den illegale eksport af elektronikaffald til især afrikanske lande. Elektronikaffaldet indeholder bl.a. bromerede flammehæmmere, og Danmark bør skærpe kontrollen for at forhindre spredningen til fattige ulande.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: