Valget handler også om Danmarks bidrag til klodens fremtid

KOMMENTAR: Som forskere er vi bekymrede over, at bæredygtig udvikling, klima og miljø hidtil har fyldt meget lidt i valgkampen, skriver 48 forskere i en fælles appel. I betragtning af udfordringernes størrelse, vil vi opfordre til at der sættes langt mere fokus på dette. Vi står over for afgørende beslutninger i de kommende år, og Danmark spiller en vigtig rolle, også internationalt.

Som forskere er vi bekymrede over, at bæredygtig udvikling, klima og miljø hidtil har fyldt meget lidt i valgkampen, skriver 48 forskere i en fælles appel. Foto: Colourbox

  • Verdens ledere besluttede på COP 15 i København i 2009 at arbejde for, at klodens gennemsnitlige temperatur højst må stige med 2 grader C i forhold til førindustriel tid. Men landene har slet ikke fulgt tilstrækkeligt op på dette, og klimaforskningen fortæller os, at hvis verden ikke skifter spor, styrer vi imod en temperaturstigning på op imod 6 grader inden år 2100. Det vil have katastrofale konsekvenser, især for udviklingslandene, med vandstandsstigninger, mere ekstremt vejr – tørke, hyppigere storme og ekstrem regn.
  • Såvel menneskers sundhed som miljøet trues af vores brug af farlige kemiske stoffer, herunder de hormonforstyrrende stoffer. Vi ser faldende fertilitet, øgning i særlige typer fosterskader, tidlig pubertet, skader på børns hjerneudvikling og stigning i visse kræftformer. Vi har ikke det endelige bevis på, at disse skader skyldes kemikalier fra industri og forbrugsvarer, men forskningen viser, at netop de nævnte skader opstår hos forsøgsdyr ved udsættelse for de samme stoffer, som findes i industriprodukter.
  • Vilkårene for den biologiske mangfoldighed forringes stadig både i Danmark og i andre lande – både på land og i vandmiljøet. FN har besluttet at tabet af arter skulle standses inden år 2020, blandt andet ved at landene udpeger mindst 17 procent af landarealet og 10 procent af havområderne til naturbeskyttelse. Danmark og resten af EU gør ikke tilstrækkeligt for at indfri målet. I Danmark drejer det sig især om at afsætte større arealer til natur, blandt andet ved at indstille tømmerproduktion i en del af vore skove, samt at fortsætte reduktionen af udslip af næringsstoffer.
  • Luftforurening med især partikler, ozon og kvælstofoxider, fra blandt andet dieselkøretøjer og brændefyring, giver et stort antal for tidlige dødsfald, ekstra sygedage og andre helbredseffekter. Partikelforurening er således beregnet at medføre omkring 3.400 for tidlige dødsfald om året i Danmark – heraf op mod en fjerdedel forårsaget af danske kilder – samtidig med at de danske kilder også medfører et stort antal for tidlige dødsfald i vores nabolande.

Vi hører politikere sige, at disse problemer kun kan løses internationalt, og at Danmark er så lille, at en ekstra indsats her ingen effekt har. Det er klart at internationale aftaler er vigtige, men det er også vigtigt, at nogle lande viser, hvordan det kan gøres i praksis. Her har vi i Danmark nogle ganske særlige forudsætninger – vi er et rigt land, og vi er allerede kommet et stykke ad den grønne vej.

Desuden består jordkloden af pletter af Danmarks størrelse(!) For eksempel svarer Danmark i befolkning netop til gennemsnittet af USA’s 50 delstater. Så hvis det virkelig var ligegyldigt hvad vi gør i Danmark, så skulle det også være ligegyldigt hvad de gør i hver af USA’s delstater.

Nogle bekymrer sig om, at en indsats for klima og miljø vil skade Danmarks konkurrenceevne. Men det forholder sig lige omvendt. Danmarks eksport af miljø- og grøn energiteknologi stiger hurtigere end anden eksport og er vigtig for at sikre vores fremtidige økonomi og jobmuligheder.

Vi vil derfor opfordre alle partier til at fremlægge, hvad de vil gøre for at Danmark yder sit bidrag til give kloden videre i god stand til de næste generationer. Og vi opfordrer danskerne til at lægge vægt på partiernes planer for bæredygtig udvikling, klima og miljø, når vi beslutter, hvor krydset skal sættes.

48 forskere fra DTU, AAU, RUC, AU og KU har i anledning af folketingsvalget offentliggjort ovenstående appel om klodens fremtid  underskrevet af:

Kenneth Karlsson, Marie Münster, Jørgen Nørgaard, Niels I. Meyer og Jens Chr. Tjell, DTU; Inge Røpke, Susse Georg, Kirsten Gram Hansen, Toke Haunstrup Christensen, Niels Heine Kristensen, Arne Remmen, Michael Søgaard Jørgensen, Karl Sperling, Poul Alberg Østergaard og Frede Hvelplund, AAU; Tue Damsø, Inger Stauning, Jesper Holm, Jesper Brandt, Kristian Syberg, Thomas Budde Christensen, Oluf Danielsen, Per Homand Jespersen, Jesper Jespersen, Henrik Hauggaard-Nielsen, Jan Andersen, Hannah Ellingsgaard, Peder Winkel Agger, John Andersen, Viggo Plum, Bente Kjærgård, Jørgen Ole Bærenholdt og Erling Jelsøe, RUC; Mikael Skou Andersen, Lars Kjerulf Petersen, Marianne Thomsen, Jeppe Læssøe, Steen Gyldenkærne, Anne Vinding, Torben Sigsgaard, Peter Borgen Sorensen og Hans Meltofte, AU; Eigil Kaas, Aksel Walløe Hansen, Hans Henrik Bruun, Jørgen Bansler og Peter Harder, KU.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: