Udtagning af lavbundsjorder giver stor klimaeffekt

KLIMA – Udover gevinster for vandmiljøet og biodiversiteten kan Danmark relativt billigt reducere drivhusgasudledningen med 1,5 mio. ton om året ved at udtage 70.000 organiske lavbundsjorder fra landbrugsdrift. Det viser en ny rapport fra Danmarks grønne tænketank, CONCITO.

Udledningen af drivhusgasser fra lavbundsarealer kan variere meget, men de 70.000 hektar, der i dag er i drift, udleder det samme som en fjerdedel af de danske personbiler, vurderer CONCITO.

3 procent af Danmarks opdyrkede areal står for halvdelen af landbrugsjordens drivhusgasudledning og 10 procent af den samlede udledning fra dansk landbrug. Det drejer sig om de såkaldt organiske jorder, som ligger i tidligere vådområder, der nu er drænet og anvendt til landbrugsformål. Ved dræning af jorden giver man frit løb for, at den tørv, der er opbygget i jorden, kan nedbrydes til CO2.

- Drivhusgasudledningen fra Danmarks organiske lavbundsjorder varier efter lokale forhold og efter arealanvendelse, men vores konservative skøn siger, at de 70.000 ha, der er i landbrugsdrift i dag udleder 1,5 mio. ton CO2e om året. Det svarer til udledningen fra en fjerdedel af de danske personbiler, siger CONCITOs direktør Thomas Færgeman.

Gavnlig effekt
I rapporten ”Organiske lavbundsjorder – natur-, miljø- og klimafordele” viser CONCITO, på baggrund af danske og internationale rapporter om organiske jorder, at et ophør med dræning på arealer i ådalene, ud over at forhindre en stor del af drivhusgasudledningen, også kan have en gavnlig effekt på vandmiljø og biodiversitet. Da udbyttet på arealerne samtidig er lavere end på gennemsnitlige landbrugsjorder vil det samfundsøkonomisk være et relativt billigt tiltag.

Samtidig vises det, at der i de tidligere højmoser, som f.eks. Store Vildmose, er en betydelig drivhusgasudledning, og at en udtagning af disse arealer, på trods af et højt udbytte fra dyrkning af jorden, også vil være en samfundsøkonomisk billig måde at nedbringe landbrugets drivhusgasudslip.

- Da nedbrydningen af jordens tørveindhold betyder, at jorden år efter år synker ind og bliver sværere at dyrke, vil udtagning af organiske lavbundsjorder betyde, at man fremskynder det uafvendelige tab af disse arealer som landbrugsjord, og samtidig undgår et stort udslip af drivhusgasser, forklarer Thomas Færgeman.

På den baggrund anbefaler CONCITO:
• At der under EU’s landdistriktsprogram oprettes en pulje til udtagning af organiske lavbundsjorder
• At der gives mulighed for at udbetale en engangskompensation til landmænd frem for de nuværende ordninger med årligt tilskud
• At staten, efterhånden som landbrugsjord i drænede højmoser bliver sat til salg, opkøber moserne og standser dræningen af dem
• At staten går foran ved hurtigst muligt at ophøre med dræning på de ca. 800 ha statsejede arealer i Store Vildmose og på tilsvarende arealer andre steder i landet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: