Tænketank: Klimaplan er et godt afsæt

KLIMAPLAN – Regeringens klimaplan er et flot katalog over en lang række klimatiltag, som kan sikre, at Danmark reducerer drivhusgasudledningerne med 40 procent i 2020. Nu er der grundlag for at lave en egentlig handlingsplan, mener tænketanken CONCITO.

Udtagning af lavbundsjorder, som har et meget stort og relativt billigt klimapotentiale, er oplagt, mener CONCITO.

- Klimaplanen indeholder en god og sober analyse af klimaudfordringen i et dansk perspektiv samt et flot katalog over, hvilke tiltag vi kan bringe i spil for at reducere udslippet af drivhusgasser med 40 procent i 2020. Nu skal vi ud af starthullerne og have iværksat de mest effektive og oplagte virkemidler. Vi bør derfor have en egentlig handlingsplan snarest, siger CONCITOs direktør Thomas Færgeman.

Klimaplanens virkemiddelkatalog indeholder 78 mulige tiltag, særligt inden for landbrug og transport. Heraf har flere initiativer en samfundsøkonomisk positiv effekt. Især inden for landbruget er der initiativer, som ifølge regeringens beregninger synes helt oplagte at gennemføre. Det gælder blandt andet udtagning af lavbundsjorder, som har et meget stort og relativt billigt klimapotentiale.

- Med klimaplanen kommer landbruget for alvor ind på klimascenen. Det skyldes blandt andet, at regeringen som noget nyt har besluttet at medregne ændringer af kulstofbalancen i skove og jorder ved opgørelsen af den samlede danske drivhusgasudledning. Det er positivt, da det giver et mere reelt billede af Danmarks drivhusgasudledninger og gør paletten af mulige virkemidler større, siger Thomas Færgeman.

Mens mange af virkemidlerne på landbrugsområdet er relativt billige, er klimatiltagene på transportområdet ifølge regeringens beregninger meget dyre. Dette bør dog ikke afholde regeringen fra at handle på transportområdet, understreger CONCITO.

- Netop på transportområdet er det den langsigtede omstilling til højere effektivitet og vedvarende energi, der er udfordringen. Og den udvikling kommer ikke ved alene at implementere de virkemidler, der falder bedst ud i den samfundsøkonomiske vurdering. Virkemidlerne på transportområdet skal derudover spille sammen med omstillingen af energisystemet til vedvarende energi, siger Thomas Færgeman.

Han hæfter sig samtidig ved, at en række tiltag i transportsektoren synes dømt ude på forhånd, fordi man i de samfundsøkonomiske beregninger tillægger det endog meget stor vægt, hvis danskerne kommer en smule langsommere frem i trafikken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: