Naturplan Danmark skal redde naturen

NATURPLAN DANMARK – Regeringen har i dag præsenteret en samlet, langsigtet og strategisk plan for Danmarks natur. Planen skal sikre ny og bedre natur og udstikker retningen for dansk naturpolitik frem mod 2020.

Naturen er nedslidt og under massivt pres. Det skal Naturplan Danmark rette op på. Foto: Colourbox

25.000 hektar ny natur og skov i Danmark, og 10 mio. flere besøg i naturen fra danskerne frem mod 2020. Det vil regeringen opnå med den Naturplan Danmark, som statsminister Helle Thorning-Schmidt og miljøminister Kirsten Brosbøl i dag har præsenteret.

Et andet formål med planen er at vende tilbagegangen for naturen i Danmark. Forskernes seneste gennemgang viser, at en femtedel af de danske planter og dyr er sjældne, forsvundne eller i fare for at forsvinde, og naturen er presset en række steder i Danmark.

Med Naturplan Danmark skal vilde dyr og planter igen være i fremgang og brede sig, og derfor har regeringen afsat 195 mio. kroner til ny, bedre og mere sammenhængende natur.

Naturen er nedslidt
-Regeringen ønsker et Danmark, hvor der er balance mellem det moderne liv, landbrug, natur og friluftsliv. Danskerne er vilde med naturen, og vi skal turde bruge den, men det må ikke ske på bekostning af naturen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Naturen er nedslidt og under massivt pres. Det skal Naturplan Danmark rette op på, så vi kan give vores børn en bedre natur, end den vi overtog fra vores forældre, tilføjer hun.

- Vi er glade for, at Naturplan Danmark nu er en realitet, siger Ella Maria Bisshop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi garanterer, at vi overalt i landet også vil sikre, at den faktisk bliver gennemført. Det har naturen nemlig brug for, siger hun.

Landbruget: Naturplanen rammer ved siden af
Landbrug & Fødevarer kalder det ‘ærgerligt og kritisabelt, at hovedparten af de tiltag, der foreslås i regeringens oplæg, rammer ved siden af og i værste fald vil have en negativ virkning på naturen og bremse vækst og udvikling.

Det gælder blandt andet forslaget om at forbyde landmanden at gøde på de såkaldte paragraf 3-arealer.

- Det er et markant indgreb i den private råderet, som betyder, at de berørte arealer i vid udstrækning mister deres dyrkningsmæssige værdi, siger viceformand Lars Hvidtfeldt.

Videncentret for Landbrug, som er en del af Landbrug & Fødevarer, har beregnet, at et areal på størrelse med Falster vil blive direkte berørt af forslaget.

- På landsplan betyder forbuddet mod gødskning på paragraf 3- arealer et værditab på omkring 1,8 mia. kr. Samtidig er forbuddet ikke målrettet den mest sårbare natur, men rammer produktive engarealer, som altid har været udnyttet landbrugsmæssigt, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Vi har kun én planet. Når mennesker påvirker naturen, betyder det, at dyr og planter forsvinder. Vi skal aflevere en natur til de næste generationer, der er bedre end den, vi overtog.

Miljøminister Kirsten Brosbøl

Grønt Danmarkskort
Fra 2016-2018 har regeringen afsat 195 mio. kroner til forskellige indsatser som for eksempel et nyt Grønt Danmarkskort, som er danmarkshistoriens første masterplan for, hvordan naturen skal udvikle sig frem mod 2050.

I alt videreføres og igangsættes nye indsatser i Naturplan Danmark for over 5,5 mia. kroner frem mod 2020. Planen er samtidig Danmarks biodiversitetsstrategi, der sikrer, at vi arbejder målrettet på at opfylde FN’s og EU’s mål om at standse tabet af dyr og planter inden 2020.

Stenrev, truede arter og beskyttelse af havbunden

Sådan måles biodiversiteten i det åbne land. Grafik: Naturstyrelsen

Med Naturplan Danmark vil regeringen afsætte 25 mio. kroner til kortlægning af biodiversiteten i private skove og tilskudsordninger, der forbedrer levevilkårene for mange af vores mest sjældne og truede arter.

- Med Naturplan Danmark får vi en 2020-plan, der er naturens første samlede plan. Vi skaber mere skov og skaber ny natur, der binder de eksisterende naturområder sammen, så arterne har mulighed for at sprede sig. Vi laver en strategisk handlingsplan for vores vilde planter og dyr, og vi giver danskerne adgang til friluftsliv og flere naturoplevelser – for hvis man kender og holder af naturen, passer man også bedre på den, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Ti millioner til truede arter
Naturplan Danmark omfatter også 10 millioner kroner til at beskytte særligt truede arter, og et nationalt biodiversitetskort, som kortlægger, hvor truede og sårbare arter lever.

-Hvis vi skal kunne passe ordentligt på sjældne dyr som grønbroget tudse, sommerfuglen hedepletvinge, odder og hasselmus, så er det jo indlysende, at vi bedre kan beskytte disse arter, når vi ved, hvor i landskabet de lever. Biodiversitetskortet skal hjælpe kommunerne, så de kan lave en bedre planlægning og ikke ved en fejl tromler sjældne orkideer ned eller bygger veje hen over truede frøer, siger Kirsten Brosbøl.

Naturfond skal opkøbe natur
I slutningen af september måned præsenterede regeringen desuden Den Danske Naturfond, hvor regeringen har afsat 875 millioner kroner til opkøb af natur sammen med VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.

Som en del af Naturplan Danmark vil miljøminister Kirsten Brosbøl forbyde sprøjtemidler og brug af gødning i den § 3-beskyttede natur og hæve bødestraffen for forbrydelser mod naturen.

Planen bygger på et bredt udsnit af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

 

 Værd at vide om naturen i Danmark

  • Der findes ca. 32.000 dyre-, plante- og svampearter i Danmark. 8.169 af dem er vurderet og 1.526 af dem er i fare for at forsvinde fra den danske natur.
  • 18 procent af det danske hav er beskyttet natur.
  • 50 pct. af arterne i Kattegat er forsvundet siden 1994.
  • 40 procent af verdens økonomi er baseret på adgang til biodiversitet, økosystemer og de goder, som naturen giver os.
  • Arealet med økologisk landbrug er forøget med 4,5 gange over de sidste 18 år og udgør nu 7 procent af landbrugsarealet.
  • 7 ud af 10 mener, at den danske natur er den væsentligste grund til at holde ferie i Danmark.

Kilde: Naturstyrelsen

Læs Naturplan Danmark

Læs et sammendrag af Naturplan Danmark

Se effekterne af Naturplan Danmark

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: