Falster får nyt, stort naturområde

NATUR – Skoven ved Bøtø på det sydlige Falster skal være levested for flere af de sjældne arter i den danske natur.

Havørnen, der er Nordeuropas største rovfugle, ses ofte i luften over Sydhavsøerne. Foto: Thomas W. Johansen

Et storstilet projekt til 15 millioner kroner skal omdanne 150 hektar mørke granbevoksninger på Danmarks sydspids til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste.

Det er blandt andet havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle som for eksempel sort ildfugl, der skal have bedre levesteder.

Det er Den Danske Naturfond, som har købt skoven og nu sætter gang i projektet i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Nyt udflugtsmål
Indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst. Området skal også blive et nyt udflugtsmål på Sydfalster. Det gælder ikke mindst for gæsterne i Marielyst – et af landets største sommerhusområder – som bliver nærmeste nabo til projektet.

- Vi er meget glade for at kunne præsentere projektet, siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

- Området ved Bøtø er unikt. På grund af den sydlige placering og det tørre klima findes der her nogle arter, som ikke ses mange andre steder i Danmark. Samtidig er området en vigtig første landingsplads for mange af de fugle og andre arter, som hvert år kommer til landet enten på træk eller for at yngle. Vi vil skabe langt bedre vilkår for mange af dem, lover han.

Kvæg og vildheste skal holde skoven åben
Naturgenopretningen vil ske ved at fjerne mange af de tætte og mørke granplantninger og skabe mere lys, luft, vand og liv i skoven. Og motorsavene er allerede i gang.

Herefter er det planen, at kvæg og vildheste skal hjælpe med til at holde skoven åben og sikre et varieret og spændende skovlandskab.

Området ligger lige op til det store sommerhusområde ved Marielyst. Det giver gode muligheder for også at skabe nye naturoplevelser.

Kæmpe løft til Sydfalster
Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, er særdeles begejstret:

- Det er helt fantastisk, at Naturfonden nu køber dette område og åbner det for offentligheden. De planer, der er lagt for området, vil give et kæmpe løft til Sydfalster, men også til resten af vores landsdel, forudser han.

- Der er ingen tvivl om, at det vil blive en helt unik attraktion både for vores mange turister i Marielyst, men også for vores egne borgere, som nu får endnu bedre adgang til vores skønne natur. Det er så positivt det her, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil gavne den lokale økonomi, siger han.

- Udviklingen af området skal selvfølgelig ske i respekt for vores særlige natur, som vi skal passe på. Derfor er jeg også begejstret for, at det er Naturfonden, der står bag det. Jeg glæder mig til det her helt unikke samarbejde om at udvikle området, siger borgmesteren.

Fakta om naturgenopretning i Bøtø Plantage

Området ved Bøtø på det sydlige Falster ligger centralt på trækruten mellem Skandinavien og Mellemeuropa og har derfor stor betydning for trækkende fugle, flagermus og sommerfugle. Og på grund af den sydlige placering og det særlige klima, findes der også her en række sjældne arter.

Skoven ved Bøtø på det sydlige Falster skal være levested for flee sjældne arter i den danske natur. Foto: Den Danske Naturfond

FAKTA om naturgenopretning i Bøtø Plantage

  • Området ved Bøtø på det sydlige Falster ligger centralt på trækruten mellem Skandinavien og Mellemeuropa og har derfor stor betydning for trækkende fugle, flagermus og sommerfugle. Og på grund af den sydlige placering og det særlige klima, findes der også her en række sjældne arter.
  • Formål: Målet med fondens erhvervelse er at standse skovdriften og gennemføre en naturgenopretning af området. Planen er at skabe et naturområde med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov, urørt skov og naturlig hydrologi.
  • Projektet vil også skabe nye levesteder for en række sjældne arter.
  • I området yngler der allerede sjældne eller rødlistede fuglearter såsom havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl og trane.
  • Området har også en helt særlig betydning for trækkende dagsommerfugle, og i lysningerne i skoven samt på diget mod Østersøen findes der forekomster af sjældne sommerfuglearter som fx den rødlistede spejlbredpande og sort ildfugl. I skoven findes der også en række plantearter, som er sjældne i regionen, bl.a. den fredede kongebregne.
  • Da skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst, er der også et stort potentiale for at åbne området op for offentlighedens adgang og skabe flere naturoplevelser uden at det går ud over naturen.
  • Projektareal: Bøtø plantage er på 153 ha. Området ligger ud til Østersøen med en 2 km lang kystlinje. I den nordlige ende grænser skoven op til Bøtø Nor (ca. 200 ha lavvandet sø, enge og rørskov), som tidligere er blevet naturgenoprettet. Der skabes dermed over 350 ha sammenhængende natur.
  • Budget: Projektbudget er på ca. 15 mio. kr., som dækker udgifter til køb af skoven og naturgenopretning. Der skal også gøres mere for formidling og faciliteter for publikum.
  • Parter i projektet: Projektet er udviklet i partnerskab mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: