Biogasanlæg skal passe ind i landskabet

ENERGI – Går det som regeringen og landbruget håber, vil der blive opført mange nye biogasanlæg i de kommende år. Men landskabet skal ikke bare plastres til med store grimme betonklumper, advarer miljøminister.

Nye biogasanlæg skal opføres, så de ikke skæmmer i landskabet. Her er det biogasanlægget i Lemvig.

- Det skal være slut med store grimme biogasanlæg, der skæmmer naturen. Vi skal udvikle vores biogas, så det bidrager positivt til det danske miljø, både i CO2-regnskabet og i landskabet.

Det siger miljøminister Ida Auken, der sammen med Realdania skyder et nyt udviklingsprojekt i gang. Det skal give inspiration til, hvordan man kan bygge biogasanlæg, så de passer ind i de åbne landskaber ved at sammentænke arkitektur og beliggenhed.

I harmoni med naturen

Realdania, som med kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri allerede har erfaring med at udvikle byggerier, der beskytter landskaberne, støtter projektet med tre millioner kroner.

- Biogas skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer inden år 2050. Derfor skal vi have udviklet arkitektur, der kan bringe kommende store anlæg i harmoni med det omgivende landskab. Det er uheldigt for os alle, hvis biogas kommer i miskredit, fordi anlægget skæmmer landskabet, siger miljøminister Ida Auken.

Syv pilotprojekter

Syv biogasanlæg er udvalgt til at indgå i projektet. De skal indpasses i vidt forskellige landskaber og repræsenterer vidt forskellige arkitektoniske og landskabelige udfordringer.

De konkrete anlæg er: Thy Øko-Energi, Lundby-Køng Biogas, Bio-center Gudenåen, Sydvestjysk Biogas, Horsens Biogas, Decentralt biogasnetværk i Ringkøbing-Skjern og Arla Biogas, Videbæk.

Tanken er, at erfaringerne fra de syv pilotprojekter skal danne grundlag for udviklingen af et modelprogram for placering og udformning af biogasanlæg i fremtiden.

Skal belyses bedre

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, ser frem til at få projektet i gang.

- Med de syv biogasanlæg, som indgår i projektet, får vi belyst en bred vifte af problematikker omkring placering og udformning af disse ofte meget voluminøse bygningsanlæg. Erfaringerne kan vi føre videre i et modelprogram for kommende anlæg, så vi i fremtiden sikrer, at biogasanlæg og landskabelige kvaliteter går op i en højere enhed, siger Hans Peter Svendler.

De konkrete planer for udformning og indpasning i landskabet vil blive udviklet af en rådgivergruppe bestående af: COWI A/S, Gottlieb Paludan Arkitekter A/S, By & Bygning Arkitekter og Naturstyrelsens biogassekretariat.

Nye værktøjer

Modelprogrammet ventes færdigt ved årets udgang. Undervejs vil den nye viden og nye værktøjer blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside til rådighed for en bred målgruppe af landmænd, myndigheder, energiselskaber, arkitekter og landskabsarkitekter.

Kommunerne fik ved den seneste revision af planloven pligt til at indtænke biogasanlæg, når de reviderer deres kommuneplaner i 2013. Desuden skal kommunerne inden 2013 planlægge for i alt 50 fælles biogasanlæg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: