Auken klar med skitse til nye vådområder

Miljøminister Ida Auken fremlægger nu de første konkrete udkast til 18 nye vådområder, der skal gøre vandmiljøet renere og øge naturarealet. Der er i alt afsat 157 millioner til vådområderne.

De nye vådområder vil tilsammen tilføre Danmark omkring 18 km2 ny natur – et areal på størrelse med Jægersborg Dyrehave – og fjerne op mod 400 tons næringsstoffer fra vandmiljøet.

Naturstyrelsen præsenterer i den kommende tid vådområderne på en række informationsmøder i hele landet. Her tager man samtidig hul på samarbejdet med de landmænd, der skal lægge jord til de nye vådområder.

Brug for landmændenes viden

- Vi har nogle meget lovende vådområder på tegnebrættet, som jeg glæder mig til, at vi kan præsentere. Og så skal vi have gang i dialogen. Vi har jo ikke kun brug for landmændenes accept. Vi har også brug for deres viden for at kunne gennemføre projekterne. Det er jo dem, der kender arealerne bedst, siger miljøminister Ida Auken.

De 18 områder er: Tolstrup Enge, Horsens, Nedre Suså, Næstved, Rands Fjord Enge, Vejle og Fredericia, Skals Å nedre del, Viborg, Jordbro Å, Viborg, Binderup Å øvre del, Rebild, Susgaarde Pumpelag, Holstebro, Fjordmarken Vesterende, Nordfyn, Gudenå og tilløb fra Silkeborg-Tvilum, Silkeborg, Attemose, Hillerød, Flade Sø, Thisted, Harre Vejle, Skive, Sidinge Fjord, Odsherred, Simested Å v. Hvilsom, Rebild, Hjeds Sø, Rebild, Gundesbøl Å, Ringkjøbing Skjern/Varde, Orup Bæk, Faxe, Kåtbæk v. Fårup, Randers.

Disse områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Vil indgå frivillige aftaler

Miljøministeriet laver tekniske forundersøgelser, når informationsmøderne er afholdt. De skal vise, hvordan projekterne skal udformes, så tilgrænsende landbrugsjord og huse og veje ikke bliver påvirket. Desuden skal de dokumentere, hvor mange forurenende næringsstoffer de enkelte vådområder fjerner fra miljøet.

Projekter gennemføres efter frivillig aftale med de berørte landmænd, der lægger jord til de statslige vådområder mod kompensation for de restriktioner som projekterne lægger på dyrkningen.

Vådområderne vil typisk ikke være permanent dækkede af vand. Derfor vil der stadig være mulighed for skånsom landbrugsdrift som høslæt og afgræsning med kreaturer en del af året.

De nye vådområder bidrager til at opfylde EU’s vandrammedirektiv og nå målene i vandplanerne. Samtidig vil de nye våde enge, moser og søer bidrage med nye levesteder til planter og dyr.

Der er i alt afsat 157 millioner til at anlægge de statslige vådområder og til kompensation af landmændene.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: