Vandværker bekymrede for nye kvælstof-tal

GYLLEGATE – Overraskende tal for udvaskning af nitrat skaber bekymring for grundvandet hos vandværkerne. Udvaskningen er steget 11 procent de seneste tre år. Det står i skærende kontrast til regeringens fremskrivning.

Udvaskningen af kvælstof de seneste tre år er ifølge den nye NOVANA-rapport steget 11 procent. . Foto: Colourbox

Konsekvenserne af den kontroversielle landbrugspakke, som regeringen pressede igennem Folketinget sidste år, kan blive langt mere omfattende end forventet, og det bekymrer vandsektorens brancehorganisation DANVA.

I de seneste tre år er udvaskningen af kvælstof  steget 11 procent, og det står i skærende kontrast til regeringens tidligere baseline-fremskrivning, som kalkulerede med, at udvaskningen ville falde 2,4 procent, selv om landmændene har fået lov til at sprede mere gødning på markerne.

- De seneste tre år er nitratudvaskningen tilsyneladende steget med 11 procent. Dette står i skærende kontrast til regeringens baseline-fremskrivning, hvor det var forventet, at udvaskningen fra rodzonen skulle være faldet 2,4 procent, siger Claus Vangsgård, der seniorkonsulent i DANVA.

Ifølge ham betyder det, at »der vil være et voldsomt behov for yderligere kompenserende tiltag, hvis blot status quo skal opretholdes – og endnu voldsommere, hvis de officielle måltal skal indfries«.

Nitratbælte i det nordlige Jylland
Claus Vangsgaard henviser til resultaterne i en ny NOVANA-rapport, der er en landsdækkende rapport over miljøets og naturens tilstand og udvikling samt tilførslen af forurenende stoffer. Rapporten offentliggøres i dag.

Overordnet vil effekterne af landbrugspakken ramme meget forskelligt i de enkelte landsdele. Det skyldes både de lokale geologiske forhold og den måde, jorden dyrkes på.

Geografisk vil landbrugspakken især ramme det velkendte nitratbælte, der strækker sig over store dele af det nordlige Jylland, men lokalt kan det også give problemer for forsyninger i andre dele af landet, hvor den geologiske beskyttelse er lav og specielt, hvis der samtidig er høj dyretæthed, vurderer Claus Vangsgård.

Landbrugspakken får konsekvenser
Konsekvensen af landbrugspakken rammer ifølge DANVA både eksisterende indsatser og fremtidige beskyttelsesprojekter.

- Hvis den øgede udvaskning, som det er rapporteret i NOVANA 2015, er udtryk for en generel tendens, så vil det alt andet lige betyde, at behovet for en indsats i forhold til beskyttelse af grundvandet vil stige. I bedste fald vil det som minimum kunne tage længere tid, inden tilstanden i berørte grundvandsforekomster opnår den ønskede tilstand i forhold til nitrat, siger Claus Vangsgård.

På nuværende tidspunkt findes der intet nationalt overblik over, hvor stort omfanget af kompenserende tiltag bliver for landets vandforsyninger.

- Men ifølge regeringen, så vil regningen for drikkevandsbeskyttelsen hovedsageligt blive betalt af forbrugerne hos de forsyninger, der bliver ramt af den øgede nitratudvaskning. Og det vides ikke, hvor store prisstigninger, der kan forventes i de enkelte vandforsyninger, siger Claus Vangsgård.

Landmændenes frivillige indsats
Miljø- og fødevareminister har endnu ikke kommenteret de nye tal for udvaskningen.

I stedet slår han i dagens pressemeddelelse til lyd for tilskud til en ny konsulentordning, som skal hjælpe landmændene i deres frivillige indsats for natur og miljø.

Ordningen skal ifølge ministeren være med til »at sikre, at kvælstofreduktionen nås gennem en lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre interessenter. Det er målet at denne dialog, understøttet af de nye konsulenter, medfører etablering af frivillige miljøindsatser på landbrugsejendomme over hele landet.«

- Det er nu, landmændene skal vise, at de kan løfte miljøopgaven af egen drift – men vi vil gerne være med til at hjælpe dem i det arbejde. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu kan iværksætte denne konsulentordning. Konsulenterne kommer til at hjælpe landmændene med at etablere kollektive miljøtiltag, eksempelvis minivådområder, på deres bedrifter, siger Esben Lunde Larsen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: