Mindst tre amter har fundet rester af sprøjtegift i grundvandet

SPRØJTEGIFT – Grundvandet i mindst tre amter er forurenet af gift, viser nye alarmerende tal fra Danmarks Geologiske Undersøgelser. Det er første gang i Danmark, at man med sikkerhed har konstateret, at grundvandet er forurenet med pesticidrester.

I 1991 kunne man fremlægge de første systematiske analyser, som dokumenterede, at rester af kemiske sprøjtemidler sivede ned og forurenede grundvandet. I august 1991 var det tophistorien i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

I tre af Danmarks amter har man nu for første gang med sikkerhed konstateret, at grundvandet er forurenet af pesticidrester. Det drejer sig om Bornholms Amt, Vejle Amt og Københavns Amt. Også andre amter er i farezonen og har konstateret rester, men man kan endnu ikke helt udelukke, at det kan skyldes analysefejl.

Det oplyser statsgeolog Jens Stockmarr fra Danmarks Geologiske Undersøgelser til Økologisk Jordbrug.

Trods lignende tilfælde i andre lande er det første gang, danske myndigheder foretager systematiske analyser for pesticidrester i grundvandet.

- Det er nyt, at man finder pesticidrester i Danmark, men det nye består ikke i, at man finder dem, men at man overhovedet analyserer for dem. Det har vi ikke gjort tidligere, siger Jens Stockmarr.

Bornholms Amt har konstateret Zimazin i en boring i tilknytning til en gårdsplads, Københavns Amt har fundet Dinoseb i en boring, som ligger i et landbrugsområde. Endelig har Vejle Amt analyseresultater fra to områder, som viser rester af både sprøjtemidlerne MCPA og DNOC. Vejle har konstateret MCPA-reter i fire boringer og DNOC-rester i to. Amtet har fundet giftrester helt nede i 68 meters dybde.

Alarmerende høje tal
Enkelte analyser viser alarmerende høje tal. Jens Stockmarr siger, at der i flere tilfælde er tale om så store koncentrationer, at de overskrider de tilladte grænseværdier.

- I visse tilfælde, hvor der har været grund til at gentage analysen, taler vi om små mængder i størrelsesordenen 20-30 nannogram, nogle steder lidt højere, men i Vejle Amt har man målt helt op til næsten 300 nannogram. Det svarer til 0,1 mikrogram per liter, forklarer Jens Stockmarr.

Også på Bornholm har man fundet store koncentrationer. Henholdsvis 360 og 870 nannogram ved to forskellige analyser.

Simme Eriksen, der er med i bestyrelsen for Landsforeningen Økologisk Jordbrug, finder det »dybt foruroligende«, at amterne har fundet sprøjtegifte i drikkevandet.

- Økologisk jordbrug bør principielt ikke vinde frem på andres fejl. Men dette bør for alvor slå fast, at økologisk drift er den eneste bæredygtige løsning, og at konventionel drift indebærer alt for store miljøomkostninger.

Han er overrasket over, at myndighederne tilsyneladende ikke før nu konsekvent har analyseret for pesticidrester.

Amterne måler selv
Det er amterne selv, som har målt sig frem til resultaterne. I forbindelse med Vandmiljøplanen skal samtlige amtskommuner indrapportere, hvordan det står til med grundvandets kvalitet i deres område. Landet er opdelt i 67 overvågningsområder, og i samtlige 1000 boringer er det første gang, der foretages en analyse for eventuelle rester af pesticider.

Også i Nordjylland, på Fyn, i Roskilde og i Sønderjyllands Amt har man fundet rester, men amterne ønsker at gentage analysen for at kunne udelukke analysefejl.

I Nordjylland og på Fyn har man ikke konstateret pesticidrester ved anden analyse. I Roskilde har man ved første analyse fundet rester af det meget farlige sprøjtemiddel Atrazin, som Miljøstyrelsen netop har forbudt til brug i skovbruget, men som stadig må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majsmarker. Nu dog kun hvert tredje år.

Roskilde Amt vil nu foretage analyse nummer to for at være helt sikker på, at det faktisk var Atrazin-rester, man fandt.

Pesticidrester i andre lande
At man kan finde rester af de kemiske sprøjtegifte i grundvandet kommer ikke bag på forskere og fagfolk. I en række andre lande har man nemlig konstateret pesticidrester i grundvandet. Det gælder for eksempel Holland og Tyskland, hvor netop Atrazin-rester har kostet uhyre summer i rensning af drikkevand og anlæg af nye boringer.

Jens Stockmarr finder det på den baggrund ikke overraskende, at de danske amter nu kan måle sig frem til, at grundvandet er forurenet med sprøjtegifte.

- Når andre lande har lignende problemer, ville det være mærkeligt, hvis Danmark slap fri. Men alligevel er det da meget betænkeligt og ubehageligt at konstatere, siger han.

Danmarks Geologiske Undersøgelser vil på baggrund af amternes indberetninger udarbejde en rapport over grundvandets tilstand for Danmark som helhed. Den skal efter planen ligge klar 1. oktober.

(Udgivet første gang august 1991 i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug)

__________

Leksikon: Danmark var tidligere inddelt i 14 amter, som fra 1. januar 2007 blev erstattet af de nuværende fem regioner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: