Miljøministeriet splittes op i nye enheder

MILJØ – Lars Løkke nedlagde som det første Miljøministeriet for at slå det sammen med Fødevareministeriet. Nu har regeringen igen rystet posen for at splitte Miljø- og Fødevareministeriet op i fire nye enheder, der effektivt, »kan omsætte regeringens politiske visioner på miljø- og fødevareområdet til optimale løsninger«.

Esben Lunde Larsen vil have Miljø- og Fødevareministeriet til at »omsætte regeringens visioner på miljø- og fødevareområdet til optimale løsninger«

Miljø- og Fødevareministeriet skal igennem endnu en omstrukturering for at kunne eksekvere regeringens politik mere effektivt.

Allerede fra 1. februar bliver Miljø- og Fødevareministeriets seks institutioner samlet i fire styrelser.

Ifølge en pressemeddelelse skal det give bedre forudsætninger for at integrere og samtænke natur, miljø, erhverv og vækst, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler sig ikke om omstruktureringen, men har i stedet ladet sin departementschef Henrik Studsgaard føre ordet:

- Med en ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriets institutioner i fire selvbærende og brugerorienterede styrelser med en klar profil får vi en moderne og harmonisk organisation, der både kan omsætte regeringens politiske visioner på miljø- og fødevareområdet til optimale løsninger og løbende præstere fremsynede og effektive resultater, siger Henrik Studsgaard.

Henrik Studsgaard: Vi får en moderne og harmonisk organisation. Foto: Claus Bjørn Larsen

Fire styrelser med en klar profil

De fire styrelser i ministeriet vil fremover bestå af:

  • En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
  • En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet.
  • NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
  • Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.

Målet er at gøre organisationen bedre og skabe større fokus på kerneopgaverne. Med den nye organisering er der lagt vægt på, at de fire styrelser giver større klarhed omkring institutionernes primære formål og modtagergrupper.

Naturen får ikke en chance
- Først og fremmest er dette et markant farvel til Danmarks natur, mener forfatter og miljøjournalist Kjeld Hansen.

- Dyr, fugle og planter får ikke en chance i Miljøstyrelsen, der har hænderne fulde med at registrere sprøjtemidler og måle kvælstofudslip. Som om det ikke stod slemt nok til med biodiversiteten i Danmark, så bliver det altså ikke bedre med denne rokade, forudser Kjeld Hansen.

Også WWF Verdensnaturfonden frygter, at naturområdet bliver svækket til fordel for erhvervs- og landbrugsinteresser.

- Omorganiseringen peger desværre mod en væsentlig svækkelse af naturområdet. Først og fremmest ved at Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) lægges ind under Miljøstyrelsen. Derfor er det en trist dag for naturen, siger Bo Normander, der er programleder for skov og biodiversitet hos WWF Verdensnaturfonden.

- Den tilbageværende Naturstyrelse står svagt over for landbrugs- og erhvervsinteresser, mener Bo Normander.

Ministeriet vil opnå resultater
Fremover skal der kun være én styrelse med fokus på naturen, én styrelse med fokus på miljøet i bred forstand, én styrelse med fokus på fødevarerne og én styrelse med et fokus på primærerhvervene landbrug og fiskeri.

- Med færre og mere ensartede styrelser vil kerneopgaverne kunne løses mere fokuseret og brugerorienteret og med større mulighed for at udnytte de faglige synergier – ikke mindst i forhold til landbrug, vandmiljø og natur, hedder det ministeriets pressemeddelelse.

- Det er ministeriets mål at opnå resultater, der gør en direkte, positiv forskel i hverdagen for det danske samfund. En given forudsætning i den sammenhæng er, at hensynet til vækst i fødevareerhvervene konstant samtænkes med hensynet til miljø og natur.

- Med den nye organisation vil vi blive endnu stærkere til det – og til at arbejde for at skabe endnu bedre løsninger og mere værdi for samfundet og dermed bygge bro til danskerne og resten af verden inden for miljø- og fødevareområdet, siger Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet

Ny chef i Miljøstyrelsen bliver Lars Hindkjær.

Ny Miljøstyrelse
Den nye Miljøstyrelse vil foreløbig blive boende på de to nuværende lokaliteter. Ny direktør i Miljøstyrelsen er Lars Hindkjær, og direktør for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Hanne Kristensen vil fremover blive afdelingschef for koncernstyring i departementet.

Sammenlægningen betyder blandt andet, at arbejdet med vandrammedirektivet, nitratdirektivet og Natura2000-direktiverne samles i den nye Miljøstyrelse. Det skal ifølge ministeriet »give færre snitflader i forhold til i dag inden for vandmiljøområdet.«

Også miljøreguleringen af akvakulturen bliver samlet i Miljøstyrelsen, og med en styrkelse af miljøteknologien vil styrelsens muligheder for at sætte rammerne for erhvervenes udmøntning ifølge ministeriet »have mere gennemslagskraft.«

Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i dag i stort omfang samme målgruppe og formål. Derfor giver sammenlægning god mening.

- De har begge en stor berøringsflade med kommunerne og et fælles kernemål i at beskytte miljø- og natur. De naturfaglige opgaver, som hidtil har ligget i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, fortsætter i den nye Miljøstyrelse, så det nuværende snit mellem Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Naturstyrelsen fastholdes, forklarer departementschefen.

Ny Naturstyrelse
Den nye Naturstyrelse får hovedkvarter i Randbøl. Kystdirektoratet fortsætter med at bo i Lemvig og vil også fremover hedde ’Kystdirektoratet’, men det hører nu organisatorisk og ledelsesmæssigt under Naturstyrelsen.

Forvaltning og drift af skove og kyster er kerneopgaver for den nye styrelse og med »en stærk direkte kontakt til borgere og kommuner«.

- Det er de samme målgrupper, de to nuværende styrelser har, og selv uden mange overlap vil den nye, fælles profil være skarp på beskyttelse og benyttelse af natur, skove og kyster, forklarer Miljø- og Fødevareministeriet.

Direktør for Naturstyrelsen bliver Peter Ilsøe, og nuværende direktør for Kystdirektoratet Merete Løvschall skal være vicedirektør med titel som kystdirektør og med ansvar for Kystdirektoratet.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
NaturErhvervstyrelsen får ny identitet og skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

- Navneændringen sker for at undgå navnelighed med andre styrelser og for at få mest mulig klarhed om styrelsens kerneopgaver og brugere: Det er netop vilkårene for landbrugs- og fiskerierhvervene, der er styrelsens primære fokus – både i et udviklings- og eksportperspektiv, forklarer ministeriet.

Omstruktureringen betyder også, at betjeningen af bestyrelse og programudvikling vedr. GUDP overflyttes til Miljøstyrelsen.

Fødevarestyrelsen forbliver uberørt
Den fjerde styrelse er Fødevarestyrelsen. Den er allerede i dag fokuseret på sine kerneopgaver og sine brugere og forbliver uberørt af den aktuelle organisationsændring.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: