Halm og træflis skal forsyne Aarhus med varme

BIOMASSE – Aarhus Kommune vil bygge et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Det vil give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden brug af fossile brændsler.

Aarhus Kommunen fyre med halm og træflis i et nyt kraftvarmeværk ved Lisbjerg, der skal stå klar i 2016. Foto: Colourbox

Aarhus Kommunes tekniske udvalg blev i går orienterede om planerne om at bygge et biomassefyret kraftvarmeværk ved affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg. Planerne skal efterfølgende behandles i byrådet.

Det kommende kraftvarmeværk skal stå klar i 2016.

- Planen om et biomassefyret kraftvarmeværk, der kan give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden fossile brændsler, er en af de helt store brikker i Klimavarmeplanen og i kommunens arbejde med at blive CO2-neutral i 2030. Det er planen, at vi skal begynde at bygge til næste sommer, så anlægget er klar til fyringssæsonen i 2016, siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

Halm og træflis
Det biomassefyrede kraftvarmeværk er et led i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til CO2-neutral fjernvarmeproduktion. Anlægget designes til, så det kan fyre med halm. I de år, hvor der bliver mangel på halm, kan man i stedet fyre med træflis sammen med halmen.

Det er meningen, at anlægget skal placeres ved det nuværende affaldsforbrændingsanlæg i Lisbjerg, og det skal indpasses i den eksisterende arkitektur.

Anlægget vil komme til at bestå af et halmlager med plads til fire døgns forbrug, en kedelbygning, en varmeakkumuleringstank, en ny fælles skorsten for affaldsforbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en plads til kortvarig oplagring af træflis i situationer, hvor der ikke er halm nok.

Derudover skal der etableres en ny fjernvarmetransmissionsledning ind til hovedtransmissionsledningen ved Mollerup.

Særlige hensyn til den nye Lisbjerg By
Politikerne lover, at der ved etableringen vil blive taget særlige miljømæssige hensyn til planerne om at etablere den nye Lisbjerg By syd for anlægget. Samtidig vil de sikre, at anlægget ikke giver anledning til støj- og lugtgener i eksisterende og nye boligområder, oplyser kommunen. Også drikkevandsinteresserne skal der tages hensyn til.

Genindvinding af energi i røggassen
Anlægget vil blive designet, så det effektivt kan udnytte brændslet og opnå høj virkningsgrad. Det betyder bl.a., at der vil være varmegenvinding af energien i røggassen. Anlægget vil blive et traditionelt opbygget anlæg med kendt og afprøvet teknologi.

Aarhus Kommune kalkulerer med at bruge ca. 220.000 tons halm om året, og anlægget kan producere godt 20 pct. af den fjernvarme, der bruges i Aarhus Kommune. Det er planen, at det nye kraftvarmeværk skal kunne sættes i drift til fyringssæsonen i efteråret 2016.

Der er udført et stort planlægningsarbejde i forbindelse med projektet, herunder lokal-planforslag, VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), kommuneplantillæg og udkast til miljøgodkendelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: