Økologisk landbrug under urimelig beskydning

KOMMENTAR – En ny bog fra fire svenske forskere, som er stærkt kritiske over for økologiske landbrugsmetoder, har trukket store overskrifter i hele Norden. Men økologi er langt fra nogen katastrofe for hverken mennesker eller miljø, fastslår dansk forskningsleder.

En ophedet debat om økologisk landbrug har i de seneste uger verseret i Sverige, og dønninger af den har også nået de danske medier.

Anledningen er, at fire forskere fra Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har udgivet en bog, som er stærkt kritisk over for de økologiske landbrugsmetoder.

Bogen Den Ekologiska Drömmen er blandt andet blevet præsenteret i Danmark under overskrifter som ”Eksperter i hårdt angreb på økologi: En katastrofe uden gevinst” (BT, 17.11.14). I Landbrugsavisen blev det til ”Forskere: Økologi er en katastrofe for mennesker og miljø” (18.11.14) og ”Interview: Sprøjtemidler er bedre end økologi” (28.11.14).

Dobbelt udfordring
Som direktør for ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer – må jeg ført og fremmest slå fast, at økologi ikke er en katastrofe for mennesker og miljø. Økologisk landbrug er derimod et dyrkningssystem under konstant udvikling, som forsøger at imødekomme nogle af de store komplekse udfordringer, verden står over for.

Den mest afgørende udfordring er at sikre tilstrækkelig fødevareproduktion til en verdensbefolkning på over ni milliarder i 2050 og sikre, at produktionen foregår på en bæredygtig måde, som ikke ødelægger dyrkningsjordens frugtbarhed på langt sigt.

Vi skal bevare biodiversiteten, sikre rent drikkevand og god økologisk kvalitet i vandmiljøet, og vi skal undgå yderligere klimaforandringer samtidig med, at vi øger produktionen. Økologisk landbrug er et forsøg på at udvikle landbrugsmetoder, der kan imødekomme denne dobbelte udfordring.

Velkendte synspunkter
Synspunkterne i Den Ekologiska Drömmen er ikke nye. I debatten om økologisk versus konventionelt landbrug støder man ofte påstande som dem, Landbrugsavisen citerer de fire forfatter bag bogen for. Det er påstande om, at økologisk landbrug er mindre bæredygtigt end konventionelt, at det er mindre klimavenligt, at det ikke kan brødføde verdens befolkning, at det ikke er bedre for miljøet, og at det heller ikke er sundere.

Det kræver en større afhandling at diskutere samtlige påstande med afsæt i den efterhånden righoldige og komplekse forskning, som findes på området. Men for bare at tage et enkelt eksempel, så er det forskningsmæssigt dokumenteret, at CO2-udledningen per hektar er signifikant lavere i økologisk landbrug end i konventionelt, og målt per enhed står økologiske og konventionelle produkter generelt lige.

Det er således ikke sandt, at økologisk landbrug er mere klimabelastende. Den økologiske dyrkningspraksis øger desuden jordens evne til at binde kulstof, og et generelt lavere energiforbrug medfører mindre CO2-udledning. Det er dog langt fra ensbetydende med, at de økologiske produktionsmetoder, som vi kender dem i dag, er perfekte. Men det er de konventionelle dyrkningssystemer heller ikke.

Agroøkologi bedst i ulande
Det er veldokumenteret og anerkendt – også af FN – at mange af de eksisterende konventionelle landbrugsmetoder ødelægger dyrkningsjorden, skaber jorderosion og reducerer biodiversiteten i uacceptabel grad. Pesticiderne påvirker biodiversiteten negativt, kan forurene vandmiljø og grundvand og brugen af pesticider har sundhedsmæssige konsekvenser, som formentlig er undervurderet i dag.

Derfor er der al mulig grund til at udvikle og forske i alternativer både for landbruget i Danmark og andre industrialiserede lande, men i særdeleshed for fattige lande i ‘det globale syd.’

På globalt plan er det helt forfejlet at se økologi som en trussel mod fødevareforsyningssikkerheden. Der er tværtimod mange eksempler på, at såkaldt agro-økologiske metoder har et stort potentiale og kan mangedoble lokale udbytter.

ICROFS er bl.a. koordinator for et nyt, internationalt projekt, VOVE, som skal kortlægge udbredelsen af agro-økologiske dyrkningsmetoder på globalt plan og undersøge potentialet i denne dyrkningsform.

Det er der god grund til. Verden har brug for, at nogen afprøver mere radikale metoder, end man gør i det konventionelle landbrug, og det har økologien allerede bevist, at den kan.

Niels Halberg er direktør for ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: