Ny lov kan give mere trængsel i svinestien

LANDBRUG – En ny lov fjerner loftet over, hvor mange dyr landmændene må have i staldene. Regeringen har i denne uge sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtaget en ny lov for husdyrbrug.

Lovændringer fjerner det gældende loft over hvor mange dyr, landmanden makimalt må have i sin stald. Foto: Colourbox

Regeringen har med en ny lov om husdyr taget endnu et skridt for at fjerne regler og lovgivning, som regulerer den industrielle landbrugsproduktion. 

Med støtte fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har regeringen fået flertal for en lovændring, som betyder, landmændene må proppe flere dyr ind i staldene.

- I dag forenkler vi reglerne for dansk landbrug. Reglerne vil skabe større fleksibilitet i produktionen af svin, kvæg, mink og fjerkræ og reducere behovet for kontakt med myndighederne ved almindelige produktionstilpasninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Fjerne maksimumgrænsen for antallet af dyr
Lovændringen fjerne med et slag det gældende loft over hvor mange dyr, landmanden maksimalt må have på sin gård.

Så længe han overholder reglerne for dyrevelfærd, kan han fylde stalden op med dyr, og han kan skifte dyretype eller miljøteknologi uden unødig sagsbehandling, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

- Det er et væsentligt element i Fødevare- og Landbrugspakken, som nu er virkeliggjort med et bredt flertal i Folketinget. De nye regler vil lette arbejdet for den enkelte landmand og skabe mulighed for at øge produktionen, uden at vi går på kompromis med hensynet til miljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ny husdyrregulering er et element i aftalen om landbrugspakken, der blev indgået i december 2015 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Reguleringen af stald og mark adskilles
Den nye husdyrsregulering betyder, at al regulering af landbrugsarealer samles i den generelle arealregulering. Indtil nu har landmænd udover den generelle arealregulering også skullet søge om konkrete tilladelser til arealer, hvor der spredes gylle og anden husdyrgødning.

Den nye og enklere model er ifølge ministeriet anbefalet af ekspertgrupper og af Natur- og Landbrugskommissionen og støttet af flere tidligere regeringer, men først med denne regering og dette lovforslag bliver det til virkelighed, understreger en stolt minister.

- Der har i mange år fra mange sider været et ønske om at skille mark og stald ad i reguleringen sådan, at det kun er anlægget, der skal miljøgodkendes. Det er blandt andet anbefalet af Natur- og Landbrugskommissionen, der også efterlyste større fokus på udledningerne fra stalden fremfor på antallet af dyr. Det er en meget kompleks øvelse, og jeg er stolt over, at det er lykkedes at få et bredt flertal i Folketinget bag aftalen, siger Esben Lunde Larsen.

Kun gyllebeholdere og bygninger skal godkendes
Fremover vil det kun være anlæg (stalde, gyllebeholdere og andre bygninger mv.), der skal igennem konkrete godkendelser. Reguleringen af udbringning af for eksempel gylle på markerne vil ske via de generelle regler.

Dermed får kommunerne færre forholdsregler at tage stilling til, når de skal give en miljøgodkendelse, og Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og giver landmændene større fleksibilitet, når de planlægger markdriften.

Miljø- og fødevareministeren vil som en del af den generelle arealregulering indfører en selvstændig fosforregulering, som gradvis skærpes og ved at stille nye efterafgrødekrav.  Det skal beskytte særlige værdifulde vandområder (Natura 2000 områder).

Til gengæld hæves harmonikravet i forhold til svin til det niveau, der generelt gælder i EU.

De nye regler træder i kraft 1. august 2017.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: