Jakob Ellemann manipulerer med FNs Verdensmål

NATUR – Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann og den danske regering har forpligtet sig til at leve op til kravet om at standse tabet af biodiversitet.

Søren Wium-Andersen retter en skarp kritik mod Jakob Ellemann og den danske regering for at modarbejde FNs Verdensmål om bl.a. at standse tabet af biodiversitet.

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient

Da regeringen præsenterede FN’s Verdensmål i 2017, lovede den, at ny lovgivning fremover skal vurderes i forhold til verdensmålene og at målene skal indarbejdes i det daglige lovgivningsarbejde. Efterfølgende fulgte regeringen op på indsatsen ved at nedsætte en »Parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene«.

Denne gruppe vil snart få en opgave, der skal løses, da miljøministeren ikke har arbejdet for fremme FNs Verdensmål.

Et konkret eksempel herpå er, at miljøministeren ikke ønsker at leve op til FNs Verdensmål nummer 15 . I følge dette mål skal regeringen standse tab af biodiversitet. Indikatoren for dette mål er en rødliste, der er udarbejdet af IUCN.

Jagten fortsætter på tre globalt truede andearter
Af rødlisten fremgår det, at en række andefugle, der jages i Danmark, er globalt truede. Jagten på dem skal derfor stoppes. Det er ikke raketvidenskab at læse og følge disse indikatorer.

Alligevel underskrev miljøministeren en ny bekendtgørelse, der lod de skydeglade jægere fortsætte jagten på tre globalt truede andearter nemlig Fløjsand, Havlit og Taffeland. Dette på trods af, at jagten på arterne ikke har nogen økonomisk betydning, men alene anvendes som skydeemner for jægere i deres fritid.

Miljøministeren lagde i november måned et udkast til »Afrapportering til biodiversitetskonventionens 6. landerapport« ud på nettet i en høring. Denne afrapportering skal bl.a. indeholde en afrapportering af FNs Verdensmål.

I udkastet nævnte ministeren ikke med et ord, at FNs Verdensmål nummer 15 ikke er blevet fremmet. Derfor konstaterede jeg følgende kendsgerning i mit høringssvar:

»Desværre forties det i afrapporteringen, at regeringen ikke som anført har fremmet FN’s Verdensmål nummer 15. Det havde regeringen haft en oplagt lejlighed til i forbindelse med en revision af de danske jagttider, der blev gennemført i Danmark i 2018.«

Miljøminister spin og urent trav
I ministeriets høringsnotat til afrapporteringen tages der ikke hensyn til en kendsgerning, der er nævnt i et høringssvar. En objektiv kendsgerning ændres til et synspunkt!

For ministeriet skriver i rapporten:

»Miljø- og Fødevareministeriet noterer sig synspunktet fra Søren Wium-Andersen, men det har ikke givet anledning til justeringer i 6. landerapport«.

Afrapporteringen til biodiversitetskonventionens sekretariat bliver derfor ikke retvisende – men direkte fejlagtig, hvilket eksemplet viser. På den baggrund kan jeg konstatere, miljøministeren har valgt at føre en miljøpolitik, der på væsentlige områder, er i klar modstrid med den af regeringen udmeldte politik om at indarbejde FNs Verdensmål i lovgivningsarbejdet.

Rettidig omhu
Miljøministeren var i god tid blevet informeret om, at en ny jagttidsbekendtgørelse, der tillader fortsat jagt på tre globalt truede arter, vil medføre en helt berettiget kritik af hans embedsførelse.

Nu ser jeg frem til, at »Parlamentarisk arbejdsgruppe om Verdensmålene« vil tage denne eklatante overtrædelse af regeringens løfter til befolkningen op til diskussion.

For det kan vel ikke være rigtigt, at miljøministeren prioriterer jægernes fritidsfornøjelser højere end bevarelsen af biodiversiteten, samtidigt med, at regeringen støtter FNs Verdensmål om at standse tabet af biodiversitet?

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: