EU-tilslutning til grønnere landbrugspolitik

LANDBRUG – Målet om en grønnere landbrugsstøtte er en af Kommissionens væsentligste nyskabelser i forslaget til en ny fælles landbrugspolitik. Det er samtidig også et af de forslag, som er svært at tilpasse de meget forskellige produktionsforhold i medlemslandene.

Rådet er indstillet på, at en del af landbrugsstøtten skal finansiere en grøn omstilling i landbruget. Foto: Colourbox

- Forslaget om en grønnere landbrugstøtte er et af de vigtigste elementer i Kommissionens forslag til reformen af den fælles landbrugspolitik, siger rådets formand, den danske fødevareminister Mette Gjerskov.

Ifølge hender er der i Rådet bred tilslutning til ambitionen om en grønnere landbrugsstøtte.

- Men debatten i dag viste, at der er stor bekymring for øget bureaukrati, og at der er behov for at tage større hensyn til naturgivne forskelle, siger hun.

Kommissionens grønne forslag går ud på, at 30 procent af den direkte støtte til landmænd gives på betingelse af, at de overholder bestemte krav, der sikrer en grønnere produktion med mere hensyn til miljø, klima og natur.

Hvad er et grønt landbrug?
Kommissionen har for nyligt fremlagt et nyt konceptpapir i lyset af medlemsstaternes ideer og ønsker.
På dagens møde fremkom EU’s landbrugsministre med en række ønsker til ændringer i Kommissionens forslag. Blandt andet:

  • At det ikke udelukkende er økologiske landbrug, der kan betragtes som ’grønne pr. definition’. Landbrug, der f.eks. dyrkes under miljø- og klimavenlige jordbrugsordninger (MVJ) bør betragtes som ’grønne pr. definition’.
  • At undtagelsen for kravet om afgrødediversificering hæves fra 3 hektar til 10 hektar eller mere, og at denne grænse også kommer til at gælde for miljøfokus-områder.
  • At justere kravet om at mindst 7 procent af al landbrugsjord afsættes til miljøfokus-områder, så flere områder og miljøindsatser under landdistriktspolitikken kan indgå, og at kravet kan målrettes en region fremfor den enkelte bedrift.

På baggrund af dagens drøftelser vil det danske formandskab udarbejde videre med forslaget om en grønnere landbrugsstøtte, som vil blive drøftet på ekspertniveau.
Det er formandskabets hensigt at præsentere en fremskridtsrapport om arbejdet med reformen af den fælles landbrugspolitik på Rådets møde 18. juni.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: