Drænet landbrugsjord tages ud af drift

KLIMA – Miljø- og Fødevareministeriet har nu givet grønt lys til et af de første lavbundsprojekter, der skal forvandle drænet landbrugsjord til våd natur. Det vil gavne både klima, miljø og natur.

Når lave landbrugsjorde som Runkenbjerg bliver vådere, reducerer det udledningen af drivhusgasser, fordi vandet holder det organiske materiale i jorden.

Ved Runkenbjerg ved Vejle vil Naturstyrelsen snart sløjfe dræn og grøfter på 18 hektar lavtliggende landbrugsjord. Derefter vil vandstanden stige, og nye enge vil vokse op – svarende til flere end 33 fodboldbaner med ny, våd natur.

Projektet er et af de første, der får støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets såkaldte lavbundsordning. Projektet får 2,7 millioner kroner i støtte.

- Lavbundsprojekter som dette ved Runkenbjerg er lidt af et hattrick. Det virker både på naturen, klimaet og miljøet. Det reducerer udledning af kvælstof, begrænser udledning af drivhusgasser og skaber nye levesteder for vilde planter og dyr, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har øremærket 165 millioner kroner til en tilskudsordning, der skal forvandle lavtliggende marker til våde naturområder. Ordningen blev indført under den forrige regering i 2014 og løber frem til 2017.

Tilskuddene skal dække lodsejernes tab og udgifter til lukning af dræn og grøfter.

Mindre klimabelastning
Når lave landbrugsjorder bliver vådere, formindsker det udledningen af drivhusgasser, fordi vandet holder det organiske materiale i jorden.

Tilskudsordningen forventes ved udgangen af 2017 at føre til en reduktion i udledningen af drivhusgasser på ca. 33.000 tons, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Kommuner og Naturstyrelsen kan søge tilskud, og lodsejere kan rette henvendelse, hvis de har forslag til projekter. Potentialet i yderligere 60 projekter er ved at blive undersøgt, og flere kan komme til i ansøgningsrunden, der udløber 18. oktober.

-Vi håber med disse projekter at mindske udledningen af drivhusgasser med dét, der svarer til ca. 4.000 familiers årlige elforbrug. Jeg håber, vi snart kan give grønt lys til nye projekter, så vi vil se flere våde naturområder rundt omkring i landet, siger Esben Lunde Larsen

Fakta om lavbundsjorder

  • Lavbundsjorder er lavtliggende jorder, der er drænet for vand, så de kan dyrkes. Når den tørrede jord pløjes og harves, kommer der ilt til tørv og plantemateriale i jorden. Ilten sætter gang i nedbrydningen af plantematerialet og frigiver CO2 og andre drivhusgasser.

Fakta om tilskudsordningen

  • Der er afsat i alt 165 mio. kroner til lavbundsordningen i 2014-2017. Ordningen er medfinansieret af EU’s landdistriktsprogram. I den igangværende ansøgningsrunde er der afsat 66 mio. kroner.
  • Den nuværende regering vil lade ordningen fortsætte fra 2017 til 2020 med 65 millioner kroner om året fra 2017. I alt er afsat 360 millioner kroner til ordningen i perioden 2014-2020.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: