Danmark skal være fossilfrit i 2050

KLIMAPLAN – Hele Danmarks energiforsyning, inklusiv energiforbruget til transport skal dækkes af vedvarende energi i 2050. Det er det langsigtede mål i den ambitiøse klimaplan, som klima- og energiminister Martin Lidegaard præsenterer her til morgen.

Regeringen har i dag fremlagt en klima-plan. /Foto: Colourbox

Den storstilede omlægning af energiforsyningen sker af hensyn til klimaet.

- Klimaforandringerne er en realitet. De koster milliarder af kroner og har allerede forringet levevilkårene for millioner af mennesker på kloden. Derfor er vi menneskeligt og etisk forpligtet til at handle. Danmark er et rigt land og har mulighed for at vise vejen. Det gør vi med klimaplanen, siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard.

Vi skal skære 80-95 procent
Videnskaben anbefaler, at de industrialiserede lande reducerer deres samlede udledninger af drivhusgas med 80-95 pct. i 2050 i forhold til 1990. Det er nødvendigt for at opnå en halvering af udledningen på globalt plan. EU og dermed Danmark har tilsluttet sig. Derfor lægger regeringens klimaplan op til, at der på kort sigt skal der ske en reduktion af det danske CO2-udslip, så vi i løbet af de kommende syv år frem til 2020 skærer 40 pct. af udslippet målt i forhold til 1990.

Klimahensynet skal være en integreret del af transportpolitikken, landbrugspolitikken og politikken i alle andre sektorer. Det er forudsætningen både for at nå 2020-målet, men især hvis hele samfundet skal være omstillet til vedvarende energi i 2050. Derfor bliver der ikke alene tale om en stor omstilling i det praktiske hverdagsliv, men også en stor omstilling i hele den danske økonomi.

Må ikke gå ud over velfærden
Ifølge klimaplanen skal omstillingen ske på en omkostningseffektiv måde, så omstillingen ikke går ud over velfærden.

- Regeringen vil vise, at en ambitiøs klimapolitik kan forenes med økonomisk udvikling og gode rammevilkår for erhvervslivet. Kun derved kan vores eksempel inspirere andre, hedder det i klimaplanen.

Af samme årsag lover regeringen at erhvervslivet ikke skal pålægges nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter, men der kan blive tale om omlægninger, som kan understøtte omstillingen.

Fakta:
Regeringens klima- og energipolitiske målsætninger

  • Det overordnede klimamal, som er fastlagt i regeringsgrundlaget, er en samlet reduktion af Danmarks drivhusgasemissioner med 40 pct. i 2020 ift. niveauet i 1990.
  • Regeringen ønsker, at alle sektorer, herunder de ikke-kvoteomfattede, skal bidrage med konkrete og dokumenterbare reduktioner frem mod 2020 og videre frem.
  • Det langsigtede pejlemærke er, at Danmark skal bidrage til EU’s mal om at reducere drivhusgasudledninger med 80-95 pct. frem mod 2050 i forhold til 1990, som led i en samlet global indsats.
  • I EU er Danmark forpligtet til at reducere de ikkekvoteomfattede udledninger i perioden 2013-2020 stigende til 20 pct. reduktion i 2020 i forhold til 2005.
  • Hele Danmarks energiforsyning, inklusiv transportenergiforbruget, skal dækkes af vedvarende energi i 2050.
  • Som led heri skal olie til opvarmning og kul udfases i 2030, og el- og varmeforsyningen skal vare dækket 100 pct. med vedvarende energi i 2035.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: