Blomsterstriber giver flere nyttedyr i æbleplantager

ØKOLOGI – Store dele af høsten i økologiske æbleplantager kan gå tabt på grund af skadedyr. Flerårige blomsterstriber kan øge forekomsten af nyttedyr i plantagen og derved reducere skader.

Flerårige blomsterstriber tiltrækker flere nyttedyr. Her er det blomstrende frugttræer på Fejø. Foto: Ulla Skovsbøl

Af Stine Kramer Jacobsen, postdoc og
Lene Sigsgaard, lektor Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU

I Danmark er over 20 procent af det dyrkede æbleareal dyrket økologisk. Én af udfordringerne ved økologisk æbledyrkning er skadedyr, som medvirker til at størstedelen af en gennemsnitlig høst ikke kan sælges som klasse A frugt. Nogle år er den røde æblebladlus (Dysaphis plantaginea) et af de mest problematiske skadedyr i økologiske æbleplantager, og den er på nuværende tidspunkt ikke mulig at bekæmpe.

I projektet ProtecFruit undersøger vi om hjemmehørende, flerårige blomsterstriber har en positiv effekt på forekomsten af naturlige fjender af skadedyr, fx blomstertæger, edderkopper, mariehøns, svirrefluelarver og ørentviste.

Tidligere har lektor Lene Sigsgaard vist, at blomsterstriber kan nedsætte skader fra viklere og fremme naturlige fjender af skadedyr. Desuden kan blomsterstriber gavne naturlige fjender af skadedyr ved at være kilde til pollen og nektar og til alternative byttedyr.

Vi undersøgte også, om blomsterstriber kan reducere skader forårsaget af den røde æblebladlus og fremme dens naturlige fjender. Derfor etablerede vi i 2015 i samarbejde med frugtavlere flerårige blomsterstriber i fem plantager. I de følgende to år, 2016 og 2017, opgjorde vi effekten af blomsterstriberne. Som kontrol opgjorde vi tilsvarende data i økologiske æbleplantager uden blomsterstriber.

Blomsterstriber giver færre bladlus og flere nyttedyr
Forekomsten af den røde æblebladlus var lavere i 2016 end 2017. Begge år var andelen af blomsterstande og langskud med symptomer fra bladlus i æbleplantager højere uden blomsterstriber end i plantager med blomsterstriber. Sådan var det i hele perioden fra efter-blomstringen i maj til lige før høst i august.

En god bestand af nyttedyr er vigtig tidligt i sæsonen for at undgå udvikling af store bladluskolonier. Begge år var der flere nyttedyr i æbleplantagerne med blomsterstriber sammenlignet med plantager uden blomsterstriber. I plantagerne med blomsterstriber fandt vi også typisk flere nyttedyr i trærækkerne tæt ved blomsterstriben, hvilket understreger, at blomsterstriberne fremmer naturlige fjender.

Flere naturlige fjender kan give færre frugtskader
På trods af at niveauet af bladlus var relativt lavt i 2016, var antallet af frugtskader (andel af æbler der var »luseæbler«), opgjort lige inden høst, stadig over den accepterede grænse for konventionel produktion.

I æbleplantager uden blomsterstriber var der ca. 6 procent luseæbler, og i plantager med blomsterstriber ca. 2,5 procent luseæbler. I 2017 gik store dele af æblehøsten desværre tabt på grund af sen frost i foråret. De lave temperaturer i løbet af sommeren 2017 gav også mindre aktivitet af de naturlige fjender og flere bladlus end i 2016.

I bladluskolonierne blev de naturlige fjenders aktivitet målt visuelt og viste, at de vigtigste naturlige fjender var edderkopper, ørentviste og blomstertæger. I trærækken tæt ved blomsterstriberne så vi markant flere svirrefluelarver og guldøjelarver, som begge er specialiserede og yderst effektive fjender af bladlus, og både voksne guldøjer og svirrefluer lever af pollen og nektar.

Blomsterstriber har flere fordele
Etablering af blomsterstriber kan derfor være en rigtig god løsning til at øge bestanden af naturlige fjender. Det er naturligvis vigtigt at bruge hjemmehørende arter, at sikre lang blomstring og at vælge blomster, der kan trives i plantagen, og som fremmer nyttedyr.

På den måde kan blomsterstriber øge den funktionelle biodiversitet i plantagen og dermed nedsætte behov for anden bekæmpelse. Etablering af flerårige blomsterstriber nedbringer desuden arbejdsbyrden de efterfølgende år. For at sikre de bedste vilkår for så mange plantearter som muligt, anbefaler vi, at blomsterstriben efter etablering bliver klippet to gange årligt, forår og efterår.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: