Regeringen vægter landbrug over natur

NATUR – Regeringen prioriterer konsekvent landbrugets interesser fremfor natur.

Den nu afvandede Søborg Sø. I baggrunden ses Søborg Slotsruin, som om få år formentlig vil være omgivet af en lavvandet og sivbevokset sø. Foto: Søren Wium-Andersen

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient

I de kommende måneder skal Naturstyrelsen tage stilling til udlægningen af godt 13.000 hektar biodiversitetsskov fordelt over hele landet. 10.000 hektar af dette areal vil blive udlagt som urørt skov.

Dette naturgenopretningsprojekt vil koste 88 millioner kroner fordelt over de næste otte år, men der er ikke afsat midler til projektets gennemførelse.

Midlerne skal, sagt lidt ironisk, hentes ved at fodre hunden med egen hale. For pengene skal hentes ved at fjerne de mest værdifulde træer i den skov, der skal udlægges som biodiversitetsskov.

Resultatet risikerer at blive, at vi får udlagt 13.000 hektar biodiversitetskov, der de første 50-100 år vil rumme stærkt begrænsede naturværdier.

Samtidigt med, at denne proces kører, har regeringen bestemt sig til, at Søborg Sø med et areal på 340 hektar skal naturgenoprettes. Søen skal gøres til områdets fuglemagnet. Regeringen har til dette formål afsat 93 millioner kroner, penge der er fundet i Naturstyrelsens budget ved salg af statsejendomme uden naturmæssig værdi såsom campingpladser.

Regulering af skadevoldende vildt
Fint tilsyneladende. Intetsteds i forslaget er det nævnt, at jagten i området vil fortsætte som hidtil året rundt. Uden for jagttiden kaldes jagten bare regulering af skadevoldende vildt. På grund af dette vedvarende jagttryk på arealet vil Søborg Sø næppe bliver den fuglemagnet, som miljøministeren ønsker at give det udseende af.

Af de 93 millioner kroner, som det vil koste at genoprette »Søborg Sø«, vil 83 procent af midlerne eller 77,4 millioner kroner gå retur til ejerne i forbindelse med værditab på jord, erstatninger og udgifter til jordfordeling.

Personligt havde jeg heller set, at disse midler var blevet anvendt til biodiversitetskovene end til endnu en gave til landbruget for nogle jorder, der delvist har tabt deres dyrkningsværdi. En gave, som vil have en tvivlsom natureffekt, når staten åbenbart ikke har til hensigt at beskytte det fugleliv, som miljøministeren ellers slår på, vil komme retur til søen og dens omgivelser.

Jeg er uenig i regeringens prioritering af de midler, der anvendes til naturgenopretning. Der synes kun at være rigelige midler, når de som her kan overføres til landbruget selv uden, at regeringen har sikret sig, at projektets formål bliver opfyldt. Hvorfor blev midlerne for salget af de statsejede campingpladser ikke anvendt til at sikre biodiversitetsskovene, der ligger spredt over hele landet?

 

FAKTA: Bevillinger til landbruget i februar/marts 2018

  • 1.02.2018: Miljøministeren bevilgede 187 mio. kroner til 29 vådområdeprojekter til at opsamle landbrugets forurening.
  • 9.02.2018: Miljøministeren giver 93 mio. kroner til ”Søborg Sø” projektet.
  • 21. 03. 2018: Der bevilges 22 mio. kroner til landbruget. Det drejer sig om: 10 mio. til farestalde, 10 mio. til et Campylobacter projekt, mens der blev givet 2 mio. kroner til at køre fosforholdigt gylle længere væk fra producenterne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: