Fuglede er afkoblet fra virkeligheden i landbruget

KOMMENTAR – Bæredygtigt Landbrugs formand fremsætter forbløffende påstande, der afslører mangel på virkelighedsfornemmelse. Men indlægget i OrganicToday.dk afspejler ikke alene manglende viden. Flemming Fuglede Jørgensen gør sig også skyldig i regulært fusk, skriver Alex Dubgaard.

Flemming Fuglede Jørgensen gør sig skyldig i regulært fusk med citater og fremsætter påstande, der ikke holder til et faktatjek, skriver Alex Dubgaard i debatten om dansk korn. Foto: Colourbox

Af Alex Dubgaard, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

I en kommentar til mine indlæg i Politiken 22.07.2016 og OrganicToday.dk 29.07.2016 skriver Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ), at: »… lektoren [virker] helt afkoblet fra virkeligheden, idet han isoleret ser på tal – men glemmer den virkelighed, de tal er en del af.«

Det er et forbløffende udsagn i betragtning af den mangel på virkelighedsfornemmelse, FFJ afslører i sit indlæg – vel at mærke i relation til det erhverv, han er en del af, nemlig landbruget. Jeg vil tage følgende påstande fremsat af FFJ op til en nærmere vurdering:

  1. den animalske produktion i DK er i frit fald,
  2. øget forbrug af protein fra solsikke, raps og andre kilder begrænser stigningen i forbruget af sojaprotein,
  3. prisen på dansk korn til eksport er faldet som følge af kvalitetsforringelse.

Animalsk produktion i frit fald?
I et debatindlæg i Politiken (13. juli 2016) påstod FFJ, at danske afgrøder var blevet »ekskluderet på verdensmarkedet« på grund af ringere kvalitet. Jeg gjorde i et efterfølgende indlæg i Politiken (22.07.2016) opmærksom på, at nettoeksporten af dansk korn har været stigende gennem de seneste år. Denne oplysning har FFJ åbenbart taget til efterretning.

I sit indlæg i OrganicToday skriver han: »At eksporten [af korn] er stigende kan tilskrives, at den animalske produktion i DK er i frit fald.«

Det er et ganske forbløffende udsagn. Danmarks Statistiks mængdeindeks viser, at den animalske produktion har været stigende og i 2015 lå på det højeste niveau i de sidste femten år. I de seneste år er det især mælkeproduktionen, som er vokset, men der har også været en mindre stigning i den samlede svineproduktion (målt i kilo).

Øget forbrug af protein fra solsikke, raps og andre kilder
I samme debatindlæg i Politiken påstod FFJ, at der må importeres stigende mængder sojaprotein for at kompensere for et faldende proteinindhold i dansk foderkorn. Jeg henviste i mit svar til Danmarks Statistiks opgørelser af foderforbruget, der viser, at forbruget af sojaprotein toppede i midten af nullerne.

I OrganicToday giver FFJ følgende forklaring på, at hans tidligere påstand om det stigende sojaforbrug ikke holder stik: »Samtidig er det i dag nødvendigt at benytte flere kilder til protein end blot soja for at få et tilstrækkeligt niveau i foderet. Derfor benyttes nu protein fra både solsikke, raps og andre kilder.«

Vendingen  »Samtidig er det i dag nødvendigt at benytte flere kilder til protein end blot soja …»afslører en bemærkelsesværdig mangel på viden om landbrugets animalske produktion. At der benyttes flere kilder til protein end blot soja, er ikke et relativt nyt fænomen.

I mere end et århundrede har dansk landbrug benyttet forskellige former for oliekager samt fiskemel mv. som koncentreret proteintilskud, og forestillingen, om at andre proteinkilder nu spiller en større rolle end tidligere, er igen i direkte modstrid med virkeligheden. Danmarks Statistiks opgørelser viser, at forbruget af protein i raps-, solsikke– og andre oliekager er faldet med ni procent siden 2010.

Dansk korn prismæssigt i bund
Endelig er der påstanden om, at Danmark tidligere eksporterede »… kvalitetskorn til høje priser. Nu ligger det danske korn prismæssig til en bundrekord.«

Denne oplysning stammer angiveligt fra »et af vore store grovvareselskaber«. Et faktatjek baseret på udenrigshandelsstatistikken viser, at prisforholdet mellem eksporteret og importeret korn varierer fra år til år, men der har ikke været nogen tendens over tid til nedgang i prisen på eksporteret korn i forhold til prisen på importeret korn.

Der er altså ikke noget, som tyder på relativt faldende priser på dansk korn til eksport.

Regulært citatfusk
Indlægget i OrganicToday afspejler imidlertid ikke alene manglende viden. FFJ gør sig også skyldig i regulært fusk.

FFJ fremsætter – uden for sammenhæng – følgende påstand: »Lektorens eget institut IFRO har tidligere medvirket til at nedgøre danske landmænds indtjeningsevne – men da tallene skulle verificeres under vidneansvar i Vestre Landsret i Bæredygtigt Landbrugs sag angående gødningskvoter, viste instituttets tal en fejlprocent på 1000.«

I den pågældende retssag blev der ikke fremlagt sådanne beregninger foretaget af IFRO.

Endnu grovere er følgende påstand: »I Landsretten i Viborg måtte en af Dubgaards kollegaer, Brian Jacobsen, erkende, at DLGs (Dansk Landbrugs Grovvareselskab) tusindvis af proteinprøver var mere repræsentative end de få prøver, forskerne havde taget.«

Brian Jacobsen oplyser, at han ikke udtalte sig om repræsentativiteten af DLGs proteinprøver under den pågældende retssag. Udsagnet er tidligere blevet tilskrevet en anden forsker fra en anden forskningsinstitution, men det har FFJ åbenbart ikke fundet anledning til at undersøge.

Følg debatten:

Er dansk kornkvalitet rent til rotterne

Dubgaard glemmer virkeligheden bag tallene

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: